Short Film Central

 

MŪSŲ DRAUGAI:

 

 

 


ANIMACINĖ VALENTINO DIENA
2015.02.14, 20 val. „Kultūros fabrike“ Klaipėdoje

 • MEILĖS KAVINĖ (Režisierius Yun-Chieh Tsai),
 • RYTINIS PASIVAIKŠČIOJIMAS (Režisierius Grant Orchard),
 • BUHALTERIS IR FĖJA (Režisierius Michal Zabka),
 • TRUMPA ISTORIJA APIE ŽVAIGŽDUTES IR KRUAZET KRANTINĘ (Režisierius Joris Clerte),
 • GELBĖKIT RAGANOSIUS (Režisierius Malakias),
 • MEDKIRTYS (Režisierius Pawel Debski),
 • MĖNESIO DARBUOTOJAS (Režisierius Clement Cornu),
 • PRARYTI RUPŪŽĘ (Režisierius Jurgis Krasons),
 • BLOGA LEMTIS (Režisierius Osman Cerfon),
 • ŠUO–TRIUŠIS (Režisierius Nebojša Slijepčevic).

Šioje programoje surinkti filmai, kuriuose nagrinėjami suaugusių žmonių gyvenimo klausimai, kuriuose kalbama apie meilę, seksui, apie santykius ir viduje tūnančius demonus.

 • Šis trumpas filmas „Meilės kavinė“ pasakoja „Café de L’amour“ savininko meilės istoriją.
 • Filmo „Rytinis pasivaikščiojimas“ veikėjas yra Niujorko gyventojas. Kai niujorkietis eina ryte pasivaikščioti, pro šalį praeina višta, mums pasidaro įdomu, kuris iš miestų yra tikras.
 • Filmo „Buhalteris ir fėja“ istorija paremta Juri Marek knyga apie buhalterį, ir jo patogaus gyvenimo būdo praradimą, kai savo automobilio bagažinėje jis randa fėją.
 • Filmas „Trumpa istorija apie žvaigždutes ir Kruazet krantinę“ bando išsiaiškinti, kaip gimsta kino žvaigždės. Vieną minutę supranti viską apie jaunąsias žvaigždeles: Simona, ir visos merginos taškuotais bikini vaikščiojančias aukštyn ir žemyn Kruazet krantine, tiki, kad svajonės išsipildys ir gaus kino vaidmenį.
 • Filmas „Gelbėkit raganosius“ apie aistrą pinigams, valdžiai ir seksui.
 • Filmas „Medkirtys“ apie tėvo ir sūnaus santykius. Ant vandenyno kranto, namelyje, pasuptame milžiniškų uolų ir bekraščių miškų, gyvena tėvas ir sūnus. Viskas klojasi gerai, kol vieną dieną medkirtys sugrįžo namo visiškai pasikeitusiu žmogumi...
 • Filmo „Mėnesio darbuotojas“ jaunas darbuotojas tarsi košmare blaškosi tarp savo asmeninės etikos ir noro išsaugoti profesinės aplinkos taisykles, bando atgauti savo laisvą valią.
 • Filmas „Praryti rupūžę“ apie mažame miestelyje gyvenančius „apskritagalvius“ intelektualus. Jie buvo protingi, malonūs, įžvalgūs ir sėkmingi. Jų sėkmės priežastis – jie gali praryti rupūžes. Tačiau ir „kvadragalviai“, gyveno tame mažame miestelyje. Jie buvo pragmatiški realistai – už gėrį atsilyginama gėriu, už blogį – blogiu, ir niekad nerydavo rupūžių. Jie gyveno taikiai, kol vieną dieną „kvadragalviai“ suprato, kad „apskritagalviai“ ryja rupūžes ...
 • Filmo „Bloga lemtis“ veikėjas yra nelaimę nešantis žmogus su žuvies galva. Nelaimė nutinka, kai iš jo burnos išskrenda burbulas. Kai vienas iš šių burbulų prilimpa prie ko nors, tai jį ima persekioti nelaimės ir ištinka nelaiminga pabaiga.
 • Filmo „Šuo-triušis“ herojus, žmogus gyvena didelio miesto priemiestyje. Jis savo namuose laiko triušį ir šunį. Kai triušis miršta, žmogus jį palaidoja lauke. Alkanas šuo apie mirusį triušį galvoja kaip apie potencialius pietus ir visaip bando jį atsikasti...

ANIMATED VALENTINE'S DAY
14.02.2015 at 8 p.m. at "Kultūros Fabrikas" in Klaipėda

 • LOVE CAFE (Director Yun-Chieh Tsai),
 • MORNING WALK (Director Grant Orchard),
 • ACCOUNTANT AND FAIRY (Director Michal Zabka),
 • A SHORT STORY ABOUT STARS AND KRUAZET QUAY (Director Joris Clerte),
 • SAVE THE RHINOS (Director Malakias),
 • WOODCUTTER (Director Pawel Debski),
 • EMPLOYEE OF THE MONTH (Director Clement Cornu),
 • TO SWALLOW A TOAD (Director Jurgis Krasons),
 • BAD FATE (Director Osman Cerfon),
 • DOG–RABBIT (Director Nebojša Slijepčevic)

In this program the films selected face the issues of adult life, looking at love, sex, relations and personal demons.

 • This short film „Love Cafe“ tells a love story of the “Café de L’amour“ owner.
 • The protagonist of the film “Morning walk” is a New York inhabitant. When the New York resident goes for a walk in the morning, a hen passes by, and we get interested which of the cities is the real one.
 • The story of “Accountant and Fairy” is based on Juri Marek's book about the accountant and the loss of his comfortable life when, in the trunk of his car, he finds a fairy.
 • “A short story about stars and Kruazet quay“ tries to find out how movie stars are born. For one minute you understand everything about young stars: Simona and all the other girls with dotted bikinis walking up and down at the Kruazet quay believe that their dreams will come true and they will get a part in the movie.
 • “Save the rhinos“ is about the passion for money, power and sex.
 • “Woodcutter“ is about the relations between a father and a son. On the ocean shore, in the cottage surrounded by huge rocks, a father and a son live. Everything goes smoothly, until one day the woodcutter comes home like a completely different person ...
 • The protagonist of “Employee of the Month“, a young employee, as if in a nightmare, is torn between his personal ethics and the desire to keep the rules of his professional environment, tries to regain his free time.
 • “To Swallow a Toad“ is about “round-headed“ intellectuals living in a small town. They were smart, kind, perceptive and successful. The reason of their success – they can swallow toads. However, the “square-headed“ people also lived in the same small town. They were pragmatic realists – a good returns good, a bad – bad, and they did not swallow toads. They lived in peace until one day the “square-headed” understood that the “round-headed“ swallow toads ...
 • The protagonist of “Bad Fate“ is a fish-headed person who brings bad luck. A disaster happens when bubbles fly away from his mouth. When one of these bubbles sticks to someone, he or she attracts disasters and unhappy endings.
 • The protagonist of “Dog-Rabbit“ is a person who lives in the suburbs. He has a dog and a rabbit in his house. When the rabbit dies, the person buries him in the yard. A hungry dog thinks about the dead rabbit as a potential

Jūs naršote seną mūsų svetainės versiją. Kai kuri informacija gali būti neatnaujinta.
Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti dabartinę Tindirindis svetainės versiją.

You are browsing the old version of our website. Some information may not be up to date.
Click here to view current version of Tindirindis website.